Powrót do listy kierunków

Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora 124/2020 od dnia 17 października do odwołania zajęcia w ramach studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych prowadzone są w formie zdalnej.

Jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie, zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej (stacjonarnie i/lub on-line). Zajęcia zdalne są równoważne z zajęciami stacjonarnymi.

 


 

Ostatnie wolne miejsca na 41 edycję!

 

Nabór został przedłużony do 15 listopada 2020 roku. Pierwszy zjazd planowany jest na 5-6 grudnia 2020 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!


Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz umiejętności dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej w zakresie sprawnego zarządzania finansami, kadrami i majątkiem. W ramach zajęć słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu: zarządzania, prawa gospodarczego, ubezpieczeń społecznych, analizy ekonomicznej, rachunkowości oraz marketingu.

Profil kandydata

Studia mają charakter doskonalący i są adresowane do osób z wyższym wykształceniem, zajmujących kierownicze stanowiska w podmiotach organizacyjnych służby zdrowia lub planujących drogę zawodową w tych strukturach.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny - dostępny na stronie internetowej) i załączają skany poniższych dokumentów:

  1. podpisany dyplom ukończenia studiów wyższych (ważne, aby dyplom był podpisany przez uczestnika - miejsce pod zdjęciem)
  2. potwierdzenie opłaty wpisowej w wysokości 200 zł (wpisowe podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze)

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - informacje szczegółowe:

zakładka poniżej - Opłaty

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej ma umiejętności przydatne do zarządzania majątkiem, kadrami i finansami w podmiotach leczniczych. Posiada praktyczną wiedzę z problematyki prawa, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości zarządczej, analizy ekonomicznej, marketingu i zamówień publicznych. Jest otwarty na nowe rozwiązania w sferze gospodarowania, a także przygotowany do samodzielnego opracowania wyczerpującej koncepcji działalności gospodarczej w formie biznesplanu.

Program kształcenia

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 220 godzin, trwają 2 semestry, pozwalają na uzyskanie 50 punktów ECTS.

Ramowy program studiów

 

Harmonogram zjazdów:
 

- 5-6 grudnia 2020 r. – pierwszy zjazd,

- 9-10 stycznia 2021 roku,

- 30-31 stycznia 2021 roku,

- 6-7 lutego 2021 roku,

- 6-7 marca 2021 roku,

- 20-21 marca 2021 roku,

- 17-18 kwietnia 2021 roku.

- 8-9 maja 2020 roku,

- 29-30 maja 2021 roku,

- 12-13 czerwca 2021 roku,

- 11 -12 września 2021 roku,

- 25-26 września 2021 roku,

- 9-10 października 2021 roku,

- 23-24 października 2021

11 grudnia 2021 roku– obrona prac końcowych

*Harmonogram szczegółowy może ulec jednak nieznacznej zmianie zw na sytuację epidemiczną.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów (zaliczenie bez oceny) oraz obrona pracy dyplomowej.

Opłaty

Opłata za studia wynosi 4700 zł za 2 semestry (2350 zł /semestr), płatna:

1) w całości wymaganej kwoty - 4700 zł do dnia 24 września 2020 r.

lub

2) w 2 ratach:

  • I rata płatna do dn. I raty - 28.11.2020 roku, w wysokości 2350,00 zł, umniejszona o kwotę wpłaty wpisowego w wysokości 200,00 zł;
  • II rata płatna do dn. 31.05.2021 roku w wysokości 2350,00 zł.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem po zakończeniu rekrutacji.

Wpisowe: 200 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - studia podyplomowe Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej edycja XLI (nazwisko uczestnika)

 

AKTY PRAWNE:

Zarządzenie Nr 21/20 Rektora UMP

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

Dr hab. Monika Urbaniak, prof. UM

Studia Podyplomowe Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej kierowane są do osób, które chcą się doskonalić zawodowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się. Wiadomości uzyskane w czasie trwania Studiów w istotny sposób mogą przyczynić się do wzrostu kompetencji słuchaczy i zwiększyć ich możliwości na rynku pracy.

Kontakt

Katedra i Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego
ul. Przybyszewskiego 39
60-356 Poznań
tel. 61 658-44-92
e-mail: knoz@ump.edu.pl
www.ozoz.ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.